Kérdése van? Hívjon! 53/318698 (munkanapokon 8.00-12.00)

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

A jelen Általános Szerődési Feltételek - csakúgy, mint az ecowaxshop.hu honlapon található valamennyi szöveges és képi tartalom - szerzői jogi védelem alatt áll, így annak részleges vagy teljes másolása, továbbítása vagy akár átszerkesztett felhasználása törvénybe ütközik és jogkövetkezményekkel jár.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ecowaxshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Felhasználó a Honlap használatával  tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Ecowax Kft.

Székhely: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 40.

Levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf.111.

Cégjegyzékszám: 13-09-101862

Bejegyző Bíróság neve:

Adószám: 13425025-2-13

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10403129-00005228-00000007

E-mail cím: info(kukac)ecowaxshop.hu

Telefonszám: 53/318698 (munkanapokon 8.00-12.00)

3. A honlapon folytatott tevékenység, a regisztráció feltételei, Felek jogviszonya

A jelen Honlapon Szolgáltató kozmetikai termékeket forgalmaz, kizárólag regisztrált vállalkozások (kozmetikus, szépségszalon, viszonteladó, stb..) számára. Jelen Honlap Felhasználója csak olyan vállalkozás lehet mely ezen feltételeknek megfelel. Magánszemélyek a Honlapon nem vásárolhatnak.

A fentiek biztosítása érdekében Honlapon csak -a felhasználónév és jelszó megadása után- az erre feljogosított Felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció során  Felhasználó köteles maradéktalanul kitölteni a regisztrációhoz szükséges adatokat, melyek valóságtartalmáért szavatol és büntetőjogi felelősséget vállal. Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy Felhasználó vállalkozás részéről önálló aláírásra jogosult, vagy erre - külön eseti jogszerű meghatalmazással rendelkező képviselője. A regisztráció után a megadott adatokat Szolgáltató megkapja és amennyiben a rendelkezésére álló adatok alapján Felhasználót a Kozmetikus alapkategóriától eltérő vevői besorolás illeti meg, úgy lehetőleg 48 órán belül őt a megfelelő kedvezménykategóriába átsorolja. A besorolás megtörténtéig Felhasználó a Honlapot használhatja, de mind az árak mind a használati feltételek tekintetében a Kozmetikus alapkategória szerinti besorolás szabályai érvényesek rá. A besorolást követően Felhasználó mindenkor - de csakis Felhasználónevével és jelszavával való belépés után - a saját kategóriájának megfelelő árakat és feltételeket látja.

Szolgáltató és Felhasználó egybehangzóan rögzítik, hogy a Honlapon vállalkozások közötti üzleti tevékenységet bonyolítanak, Felhasználó a vásárolt termékeket üzleti jövedelemszerző tevékenysége érdekében szerzi be így a Ptk. értelmében nem minősül "fogyasztó"-nak. ebben az értelemben tehát közöttük sem a klasszikus vállalkozás-fogyasztó közötti "webáruházi értékesítés" sem pedig a "távol lévő felek" (vállalkozás-fogyasztó viszonylatban) közti értékesítés fogalma nem értelmezhető. Szolgáltató és Felhasználó viszonteladói jogviszonyban és szerződésben állnak. Felhasználó a Honlapon forgalmazott termékek lényeges tulajdonságait ismeri, a Honlapon keresztül leadott megrendelés jogi értelemben a megszokott rendelésleadási módozatok (telefon, levél, fax, elektronikus levél, stb...) egy korszerű, visszaigazolásra és a rendelési státusz követésére módot adó változata.

4. Felhasználási feltételek

 

 1.  Felhasználó a Regisztráció kitöltésével és elküldésével, valamint a Honlapra - felhasználóneve és jelszava megadásával történő - belépésével kijelenti, hogy megadott adatai naprakészek, vállalkozása létező és az adott pillanatban is működő, bejegyzett, érvényes adószámmal rendelkező  vállalkozás, tevékenységi körében szerepel olyan tevékenység, mely a Honlapon található termékek továbbértékesítését és/vagy kereskedelmi célú felhasználását lehetővé teszi, az ezekhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik, Felhasználó nevében regisztráló vagy Honlapra belépő személy önálló cégjegyzési joggal bír vagy ezen tevékenységére vonatkozóan jogszerű és hatályos meghatalmazással bír. Felhasználó a Honlapot vállalkozása érdekében, továbbértékesítési céllal használja, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályos rendelkezései értelmében tehát  NEM minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi rendelkezések többségének védelme alatt nem áll (pl. elállási jog, stb..)
 2. Felhasználó köteles a céges adataiban beálló változásokról Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Felhasználó hangsúlyozottan köteles a megváltozott adatokat a Honlap vásárlói adatok szekciójában megváltoztatni, mivel Szolgáltatónak erre nincs módja. Felhasználó köteles belépési azonosítóját és jelszavát titkosan kezelni, ezek illetéktelenek általi hozzáférését megakadályozni, adatvesztés gyanuja esetén jelszavát haladéktalanul megváltoztatni, az adatvesztés gyanujáról Szolgáltatót értesíteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából adódó minden közvetlen és közvetett kár Felhasználót terheli.
 3. Függetlenül minden egyéb szerződéses megállapodástól, jelen Honlapon (mint egyedi megrendelési/vásárlási felületen) történő vásárlás minimális összege alkalmanként 40.000Ft + 27% ÁFA. Ennél kisebb értékű megrendelést Szolgáltató visszautasít. Kivételt képez az az eset, ha a megrendelés értéke Szállítónak felróható okból (pl. áruhiány) esik a fenti összeg alá. A jelen pontban meghatározott értékhatár megrendelésenként értendő, és az esetleges postaköltség nélkül, csak az áruérték figyelembevételével számítandó ki.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot a termékszerkezet és az árak megváltoztatására, a tévedés  és a megjelenítési/nyomdai/számszaki hiba lehetőségét fenntartja. 
 5. Szolgáltató Felhasználót a Honlapon feltüntetett árakon és feltételekkel, a mindenkori Viszonteladói árlista alapján vagy ennek hiányában a Kozmetikai vállalkozások számára kiadott árjegyzékből az adott Viszonteladóra vonatkozó kedvezmény levonásával, és az abban foglalt feltételekkel szolgálja ki.  A kedvezmény általános mértéke -20% (akciós termékek esetén ettől eltérő lehet) de Felek írásban vagy szóban megállapodhatnak egyes termékek tekintetében az érvényes árlistától eltérő árakban vagy szállítási feltételekben is. Vitás esetben a mindenkori írásba foglalt megállapodás mérvadó. A jelen Honlapon feltüntett árak tehát már a viszonteladói kedvezményekkel csökkentett ténylegesen fizetendő árak.
 6. Honlapon feltüntetett árak Szolgáltató telephelyén, nyitvatartási időben történő átvételre vonatkoznak. Szolgáltató futárszolgálattal történő szállítás esetén postaköltséget számol fel, melynek összegét és feltételeit az 5., pontban a GLS futárszolgálattal történő kiszállítás menüpontjában találja meg.
 7. Amennyiben az áru kifizetése nem készpénzben történik, úgy az a teljes kifizetéséig Szállító tulajdonában marad.  Szállító késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számol fel, fizetési hátralékkal rendelkező Felhasználót nem szolgál ki, lejárt kintlévőségei behajtására jogi eszközöket vehet igénybe. Felhasználó a hatályos Ptk. késedelmi kamatra és a késedelem időtartamától független behajtási költségátalányra vonatkozó rendelkezéseit ismeri, ezeket Szállító jogosult érvényesíteni, Felhasználó köteles ezeket megfizetni.
 8. Felhasználó köteles az általa átvett áru végfelhasználó felé történő értékesítése vagy saját felhasználása előtt különös gonddal ellenőrizni a termékeken elhelyezett és jogszabályban rögzített tartalmú tájékoztató címkék meglétét és sértetlen voltát és a termékek bontatlanságát. Ha az említettek tekintetében hiányosságot tapasztal, vagy a termék állagát/minőségét illetően kétségei támadnak, köteles azt Szállítónak haladéktalanul jelezni, aki indokolt esetben azokat pótolja, a neki felróható okból hibás terméket kicseréli. Szállítótól származó esetlegesen hibás, hiányos vagy lejárt szavatosságú terméket Felhasználó nem értékesíthet, még akkor sem, ha a hiányosságra a végfelhasználó figyelmét kifejezetten felhívta és/vagy azt csökkentett áron kívánná értékesíteni.
 9. A Honlapon elérhető professzionális kozmetikai termékeket csak szakképzett kozmetikus használhatja fel, mely tényre Felhasználó felhívja minden olyan partnere figyelmét is aki részére azokat esetlegesen továbbértékesíti.
 10. Felhasználó köteles Szolgáltató és termékei üzleti jóhírét megőrizni és szolgálni. Felek az együttműködés során tudomásukra jutott adatokat üzleti titoknak tekintik. Ezen üzleti titoktartás kifejezett megsértésének tekintendő, amennyiben Szolgáltató által Felhasználónak átadott/elküldött (beleértve az elektronikus leveleket is) üzleti információkat Viszonteladó részben vagy egészben  Szolgáltató üzleti konkurenciájának tekinthető harmadik fél számára átadja/továbbítja.
 11. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Honlapon megadott adatait Forgalmazó kezelje, csomagok kézbesítéséhez szükséges adatokat a szállító partnerének átadja, illetve hogy Felhasználó adatait a Szállító viszonteladóinak publikus adatbázisában szerepeltesse.
 12. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás)  Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, ezekért felelősséget nem vállal.

 13. Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, üzleti információk, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így azokat  másolni, módosítani, terjeszteni Szolgáltató írásos engedélye nélkül tilos és jogkövetkezményekkel jár.
 14. Felhasználó viszonteladó státuszát és a Honlaphoz való hozzáférési jogát Szolgáltató - írásbeli értesítés mellett- jogosult bármikor felfüggeszteni vagy véglegesen megszűntetni. Felhasználó is jogosult Szolgáltatónál kezdeményezni viszonteladói státuszának megszüntetését és saját -Honlaphoz való- hozzáférésének megszűntetését kezdeményezni.
 15. Felek a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadónak, jogviták esetére kikötik a Ceglédi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

5. A honlapon történő vásárlás, szállítási és fizetési módok

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, cégnév, céges adószám, telefonszám, kapcsolattartó neve, számlázási cím -valamint ha ettől eltérő- a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A Honlapra történő belépés és az azon szereplő tartalom megtekintése - a regisztráció kivételével - csak érvényes felhasználónév és jelszó megadása után lehetséges. A regisztrációs felület kitöltése után annak adatai (a felhasználónév és jelszó kivételével) továbbításra kerülnek Szolgáltató felé, aki a Felhasználó feltételeknek való megfelelőségét a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi és a regisztrációt elutasítja vagy jóváhagyja. A jóváhagyásról szóló értesítés megérkeztéig Felhasználó a Honlapra belépni nem tud.  Bankkártyás fizetésre jelenleg nincs lehetőség. Kosár elmenthető későbbi vásárláshoz.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 24 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ebbe az időszakba a munkaszüneti napok nem tartoznak bele! Ha a Felhasználó nem kapja meg a megadott időn belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak, azzal a megkötéssel hogy Felhasználó a jelen esetben nem minősül Fogyasztónak.  Ezt a tényt figyelembe kell venni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet és a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének alkalmazhatósága tekintetben is.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 24 órán belül (ebbe az időbe a munkaszüneti napok nem tartoznak bele) amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésével. Hasonlóképp nem jön létre szerződés ha a második visszaigazoló levélben Szolgáltató készlethiányt jelez és a megrendelés emiatt történt módosulását Felhasználó nem fogadja el.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a megrendelt áruhoz mellékel. Felhasználó köteles a megrendelt áru átvételekor a számla meglétét és tartalmát ellenőrizni és bármilyen kifogás esetén Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

 

5.6. Fizetési lehetőségek

5.6.1. Előre utalás  (minden vevőkategória számára elérhető)

Ennél a fizetési módnál Felhasználó a megrendelés tényleges elfogadása után ( ez nem a megrendelés megérkezéséről szóló azonnali visszaigazoló e-mailt, hanem a Szolgáltató által az automata visszaigazoló e-mailen felül 24 órán belül küldött második e-mail megérkezése után, az abban foglalt fizetendő végösszeget Szolgáltató bankszámlájára előzetesen átutalja. Szolgáltató az összeg hiánytalan megérkezését követően intézkedik a csomag postázásáról/átadásáról, ennek értelemszerűen halasztó hatálya van. Szolgáltató csak az összeg megérkezését tekinti a fizetés teljesítésének, az átutalási megbízás online bankból történő kinyomtatását kifejezetten nem tekinti igazolásnak, mivel az nem igazolja a fizetés visszavonhatatlan és hibátlan teljesítését. Az átutalással kapcsolatos minden költség a Felhasználót terheli. Ennek a fizetési módnak a postázás költségén túli többletköltsége nincs.

5.6.2. Utánvét (KOZMETIKUS szakmai partnerek részére)

Utánvétes fizetés megjelölése során a számla összegét az áru átvételekor a futárnál kell kiegyenlíteni, készpénzben. A GLS futár az összeg átvételekor a futárszolgálat részéről átvételi nyugtát/pénztárbizonylatot köteles kiállítani. Ez a számlával együtt továbbítandó Felhasználó könyvelése felé.

5.6.3. Utánvét (KERESKEDŐ/VISZONTELADÓ szakmai partnerek részére)

Utánvétes fizetés megjelölése során a számla összegét az áru átvételekor a futárnál kell kiegyenlíteni, készpénzben. A GLS futár az összeg átvételekor a futárszolgálat részéről átvételi nyugtát/pénztárbizonylatot köteles kiállítani. Ez a számlával együtt továbbítandó Felhasználó könyvelése felé. A fizetési mód kizárólag 99.999Ft rendelési értékig választható, bruttó 635Ft kezelési költség mellett.

5.6.4. Készpénzzel a helyszínen ( nem minden vevőkategória számára elérhető)

Amennyiben az Ön vásárlói kategóriája számára nyitott a Személyes átvétel lehetősége, az összeg készpénzben is kifizethető. Eebben az esetben Szolgáltató készpénzes számla mellett bevételi pénztárbizonylatot is kiállít.

5.6.5. Átutalás (8 napos) (egyedi elbírálás alapján elérhető, nem minden vevőkategória számára nyitott)

Ezen halasztott fizetési módot Viszonteladó besorolású partnerek és Szolgáltató egyedi elbírálás alapján egyes - jelentős partneri és pozitív fizetési múlttal rendelkező- kozmetikai vállalkozás státuszú Felhasználók számára biztosíthatja. Szolgáltató egyaránt fenntartja a jogot ezen fizetési mód lehetőségének megadására és indoklás nélküli visszavonására. Az átvett de még ki nem fizetett áru tekintetében különleges tulajdonjogi és fizetési késedelmi rendelkezések érvényesek (ld. jelen ÁSZF 4., pont 7. bekezdése)

 

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít:

 5.7.1. Átvételi lehetőségek és szállítási feltételek KOZMETIKUS szakmai partnerek részére

5.7.1.1 GLS futárszolgálat - KOZMETIKUS szakmai partnerek részére

Ezen szállítási mód során az adott napon 9.00-ig leadott és 10.00-ig jóváhagyott megrendeléseket munkanapokon aznap délután igyekszünk átadni a GLS futárszolgálatnak kiszállításra. Ez nem érvényes a munkaszüneti napokat megelőző utolsó munkanapokra (pl. általános esetben péntek) amikor az áru védelme érdekében nem adunk át csomagokat kiszállításra. Ennek oka az árusérülések elkerülése melyet a futár kezelésében eltöltött jelentősen hosszabb idő okozhat (pl fagyás, túl magas hőmérséklet, folyadékok kiszivárgása, stb..)

Egyéb rendelkezés hiányában Szolgáltató a  Felhasználó adatainál megadott szállítási címére kéri a kézbesítést. A GLS általában 8.00 és 18.00 között kísérli meg a kiszállítást. Ennél szűkebb időtartam megadása (csakis előzetesen a megrendelés részeként) kérhető, de ez többletköltséggel járhat melyet Felhasználó visel.

Szolgáltató Felhasználó kifejezett kérésére megadja a GLS csomagszámot, mely alapján a GLS online rendszerében Felhasználó a csomag státuszát nyomonkövetheti. Szolgáltató ezen túl nem szolgáltat információt a csomag státuszáról, hiszen ennél több adattal (pl. a kézbesítő futárjármű telefonszámával) maga sem rendelkezik.

Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, vagy az átadás bármely más okból meghiúsul, a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. Kétszeri sikertelen kísérlet után a GLS a csomagot a feladónak visszaküldi, és ennek költségeit a Szolgáltatónak kiszámlázza. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a futárnak fel nem róható okból sikertelen kézbesítés esetén összesen 2700,- Ft + 27% ÁFA oda és visszaszállítási költség keletkezik, melyet Szolgáltató kiszámláz, Felhasználó megfizetni köteles. Kifejezetten felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy szállítási cím kapcsán minden olyan adatot és egyéb információt köteles megadni, mely a sikeres kézbesítéshez elengedhetetlen. Futártól nem várható el, hogy a címzett megtalálása érdekében kérdezősködjön és a címzettet kifejezetten felkutassa. Jellemző hiba például olyan cégnév megadása mely a helyszínen kiírva nincs, különös megközelítési útvonalak (pl bejárat egy másik utcából) meg nem adása, kaputelefonra vonatkozó információ elmulasztása, stb... .  A feladónak visszaküldött csomag lezárt megrendelésnek minősül, Szolgáltató a megrendelést és annak számláját sztornózza, a többletköltségekről szóló számlát kiállítja. Amennyiben Felhasználó - a sikeres kézbesítést okozó tényező elhárítása után- ismét kéri a megrendelés kiszállítását, azt újra meg kell rendelni és szállítási költségét is ki kell fizetnie.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és (és részben minőségi, ld. alább) reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szolgáltató a minőségi kifogások elbírálásakor megvizsgálja a körülményeket és aszerint jár el. Pl. egy termék kifolyását vagy szétszóródását a csomag átvétele és megvizsgálása során Felhasználónak észre kell vennie, addig a gyors szemrevételezéssel nem észlelhető hiányosságok azonnali feltárásának hiányát Szolgáltató Felhasználónak értelemszerűen nem rója fel.

Szállítási költség ennél a szállítási módnál:

Bruttó 27.999Ft rendelési értékig 1.990Ft (1567Ft+27%Áfa),

Bruttó 28.000Ft rendelési érték felett INGYENES!

A fenti díjazás csak akkor érvényes, ha a szállítási cím Magyarország területén található és Felhasználó egyedi igényt (pl az átvétel leszűkítése egy néhány órás időtartamra, stb...) nem támaszt. Nem Magyarországi kiszállítás vagy egyedi igények teljesítése nem minden esetben lehetséges, annak költségét Szolgáltató a csomag paramétereinek ismeretében egyedileg határozza meg, erről Felhasználót tájékoztatja, aki ezt elfogadja vagy elutasítja. Elfogadás hiányában Felek között szerződés nem jön létre.

Szállítási határidő a kézbesítés első megkísérlésére Magyarország területén a csomag feladását követő 2 munkanap, de tapasztalataink szerint ez az esetek 99%-ában 1 munkanapon belül teljesül.

5.7.2. Átvételi lehetőségek és szállítási feltételek VISZONTELADÓ/KERESKEDŐ partnerek részére

5.7.2.1. GLS futárszolgálat (nettó 300.000Ft áruértékig) - KERESKEDŐ/VISZONTELADÓ partnerek részére

Ezen szállítási mód során az adott napon 9.00-ig leadott és 10.00-ig jóváhagyott megrendeléseket munkanapokon aznap délután igyekszünk átadni a GLS futárszolgálatnak kiszállításra. Ez nem érvényes a munkaszüneti napokat megelőző utolsó munkanapokra (pl. általános esetben péntek) amikor az áru védelme érdekében nem adunk át csomagokat kiszállításra. Ennek oka az árusérülések elkerülése melyet a futár kezelésében eltöltött jelentősen hosszabb idő okozhat (pl fagyás, túl magas hőmérséklet, folyadékok kiszivárgása, stb..)

Egyéb rendelkezés hiányában Szolgáltató a  Felhasználó adatainál megadott szállítási címére kéri a kézbesítést. A GLS általában 8.00 és 18.00 között kísérli meg a kiszállítást. Ennél szűkebb időtartam megadása (csakis előzetesen a megrendelés részeként) kérhető, de ez többletköltséggel járhat melyet Felhasználó visel.

Szolgáltató Felhasználó kifejezett kérésére megadja a GLS csomagszámot, mely alapján a GLS online rendszerében Felhasználó a csomag státuszát nyomonkövetheti. Szolgáltató ezen túl nem szolgáltat információt a csomag státuszáról, hiszen ennél több adattal (pl. a kézbesítő futárjármű telefonszámával) maga sem rendelkezik.

Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, vagy az átadás bármely más okból meghiúsul, a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. Kétszeri sikertelen kísérlet után a GLS a csomagot a feladónak visszaküldi, és ennek költségeit a Szolgáltatónak kiszámlázza. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a futárnak fel nem róható okból sikertelen kézbesítés esetén összesen 2700,- Ft + 27% ÁFA oda és visszaszállítási költség keletkezik, melyet Szolgáltató kiszámláz, Felhasználó megfizetni köteles. Kifejezetten felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy szállítási cím kapcsán minden olyan adatot és egyéb információt köteles megadni, mely a sikeres kézbesítéshez elengedhetetlen. Futártól nem várható el, hogy a címzett megtalálása érdekében kérdezősködjön és a címzettet kifejezetten felkutassa. Jellemző hiba például olyan cégnév megadása mely a helyszínen kiírva nincs, különös megközelítési útvonalak (pl bejárat egy másik utcából) meg nem adása, kaputelefonra vonatkozó információ elmulasztása, stb... .  A feladónak visszaküldött csomag lezárt megrendelésnek minősül, Szolgáltató a megrendelést és annak számláját sztornózza, a többletköltségekről szóló számlát kiállítja. Amennyiben Felhasználó - a sikeres kézbesítést okozó tényező elhárítása után- ismét kéri a megrendelés kiszállítását, azt újra meg kell rendelni és szállítási költségét is ki kell fizetnie.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és (és részben minőségi, ld. alább) reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szolgáltató a minőségi kifogások elbírálásakor megvizsgálja a körülményeket és aszerint jár el. Pl. egy termék kifolyását vagy szétszóródását a csomag átvétele és megvizsgálása során Felhasználónak észre kell vennie, addig a gyors szemrevételezéssel nem észlelhető hiányosságok azonnali feltárásának hiányát Szolgáltató Felhasználónak értelemszerűen nem rója fel.

Szállítási költség ennél a szállítási módnál:

30 kg-ig bruttó 1890Ft, majd minden megkezdett további 30kg-onként további bruttó 1250Ft. Ugyanakkor a 150kg-nál maximalizálódik, efelett további növekmény már nincs.

A nettó 300.000Ft-ot meghaladó megrendelések kiszállítása ingyenes, ld. 5.7.2.3 pont.

A fenti díjazás csak akkor érvényes, ha a szállítási cím Magyarország területén található és Felhasználó egyedi igényt (pl az átvétel leszűkítése egy néhány órás időtartamra, stb...) nem támaszt. Nem Magyarországi kiszállítás vagy egyedi igények teljesítése nem minden esetben lehetséges, annak költségét Szolgáltató a csomag paramétereinek ismeretében egyedileg határozza meg, erről Felhasználót tájékoztatja, aki ezt elfogadja vagy elutasítja. Elfogadás hiányában Felek között szerződés nem jön létre.

Szállítási határidő a kézbesítés első megkísérlésére Magyarország területén a csomag feladását követő 2 munkanap, de tapasztalataink szerint ez az esetek 99%-ában 1 munkanapon belül teljesül.

5.7.2.2. Személyes átvétel - VISZONTELADÓ/KERESKEDŐ partnerek részére

A megrendelt áru személyes átvétele Szolgáltató ceglédi telephelyén (miunkanapokon 8-16 óráig) vagy budapesten, kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges.  A budapesti átvétel lehetősége nem garantált! A személyes átvételnek többletköltsége nincs.

5.7.2.3. Ingyenes szállítás nettó 300.000Ft (bruttó 381.000Ft) áruérték felett - VISZONTELADÓ/KERESKEDŐ partnerek részére

Amennyiben az egyszeri (alkalmankénti) megrendelési érték eléri a nettó 300.000Ft-ot, úgy a szállítást Szolgáltató szervezi meg, az a megrendelő számára ingyenes. Az értékbe csak a szállító által visszaigazolt, raktáron lévő, szállítható áru számít bele. Amennyiben a visszaigazolás után a szállítható érték továbbra is meghaladja a fenti küszöbértéket, Szolgáltató  felveszi a kapcsolatot Felhasználóval a szállítás részleteinek tisztázására. A szállítás rendszerint 2-5 munkanapot vesz igénybe, de egyes esetekben ennél hosszabb is lehet. Amennyiben a felajánlott szállítási határidőt Felhasználó nem fogadja el, úgy természetesen jogosult megrendelését törölni.

 

6. Elállási jog

Az "elállási jog" a fogyasztóvédelmi rendelkezésekben nevesített Fogyasztói jog. A Ptk. rendelkezései értelmében Fogyasztó a kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy , aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Felhasználó a korábban részletezettek szerint a Regisztráció és a Honlapra történő belépés tényével elismerte, hogy ezt vállalkozása érdekében, üzleti célú  szándékkal teszi, tehát Fogyasztónak nem minősül, így az elállási joggal mint fogyasztói joggal alapértelmezés szerint nem élhet.

 

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Nem  Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vonatkozó rendelkezések: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A vevő kellékszavatossági jogai alapján kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen (például már nem gyártják azt a terméket, nem beszerezhető a kereskedő által), vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne (gazdaságosabb a termék javítása), figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

A szavatosság első hat hónapjában pedig az eladó oldalán áll a bizonyítási teher, tehát vita esetén a hiba tényéről, jellegéről, természetéről és feltételezhető okáról az eladónak ki kell alakítania álláspontját, valamint bizonyítania kell, hogy a hiba az átadást követően keletkezett (például rendeltetésellenes használat miatt), vagy a jelzett hiba nem is áll fenn, illetve a hiba nem is hiba (hanem a termék tulajdonsága). A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ha a gyártó, kereskedő egy termékre önkéntes jótállást vállal, akkor egy céges számlára vásárolt termék esetében is érvényesítheti a vevő a szerződéses jótállásban vállalt és rögzített jogait. Ugyanakkor a kötelező jótállással árusított termékek esetében a jogszabályban rögzített többlet jogosítványok (például 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén való azonnali csere, helyszínen való javítás kötelezettsége 10 kg-nál súlyosabb termék esetén, egyéves bizonyítási teher a kereskedő oldalán) nem illetik meg az áfás számlával vásárló gazdasági szereplőket, kivéve: ha a jótállás vállalója kifejezetten vállalta ezen kötelezettségeket.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel.  Jelen Honlapon vásárló Felhasználó nem minősül Fogyasztónak, így Felhasználó a 7.1 pontban részletezett kellékszavatossággal élhet.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött Fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás értékhatártól függően 1-3 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szállító azon termékekre, ahol erre jogszabály kötelezi, szavatosságot vagy a jogszabályok szerinti jótállást vállal. A szavatossági igény érvényesítésének feltétele a Felhasználó vagy a végfelhasználó (akinél a meghibásodás történt) vásárlási bizonylata, a jótállás érvényesítésének további feltétele a termékhez mellékelt, megfelelően kitöltött garancialevél.

Felhasznéló a továbbértékesített termék esetében köteles a mellékelt garanciajegyet értékesítéskor hiánytalanul kitölteni! Felhasználó győződjön meg a garanciajegyek meglétéről és kitöltéséről, mert hiányzó, vagy hiányosan kitöltött garanciajegy, a terméken található azonosító címke hiánya vagy sérülése esetén Szállító mentesül a garanciális kötelezettség alól. A meghibásodott készülék garanciajegyen feltüntetett szervizbe történő eljuttatása a Felhasználó illetve a végfelhasználó feladata.

Fontos figyelmeztetés! Szolgáltató jótállási körbe tartozó egyes termékei saját importból származnak, ezeket Szolgáltató maga látja el jótállási jeggyel, más termékek esetében a jótállást a termék importőre biztosítja, ez esetben a termékhez az importőr által kibocsátott jótállási jegy van mellékelve. Kérjük, hogy jótállási igényükkel fő szabályként forduljanak a jótállást biztosító vállalkozáshoz, a jótállási jegyen feltüntetett elérhetőségeken.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben alapos okkal feltételezheti a jótállási jegy Felhasználó általi - jogosulatlan piaci előnyt biztosító - valótlan vásárlási dátummal történő utólagos ellátását, úgy jogi/versenyjogi eljárást kezdeményezhet és az eljárás befejezéséig a jótállási igényt teljesítését felfüggesztheti vagy azt teljesítheti a költségek Felhasználó felé való továbbterhelésének lehetőségével.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit és abban az esetben ha jótállás hatálya alatt álló termékre a Szolgáltató vállalt jótállást a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Ecowax Kft.

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 40.

Telefonszám: 53/318698

E-mail cím: info(kukac)ecowaxshop.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Ecowax Kft.

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 40.

Telefonszám: 53/318698  (munkanapokon 8.00-16.00)

E-mail cím: info(kukac)ecowaxshop.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. Elektronikus levélben érkezett panasz esetén az intézkedést Szolgáltató a feladó e-mail címére küldi meg.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testületnél:   Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Bírósági eljárás kezdeményezése
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://ecowaxshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.07.10.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Az Ecowax Kft. (a továbbiakban Társaságunk) adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és azt az alábbi dokumentumban rögzíti.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, adatfeldolgozó az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Társaságunk felhívja a figyelmet arra, hogy jelen Honlap Felhasználói regisztrációs nyilatkozatuk alapján magánszemélyeknek nem minősülő egyéni vagy társas vállalkozások, melyek képviselői a vállalkozás képviseletében és érdekében regisztrálják  döntően céges vonatkozású adataikat. Ezen adatok alapesetben nem minősülnek személyes adatnak, azonban bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatnak minősülő elemeket it.

 

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Ecowax Kft.

Székhely: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 40.

Telefonszám: 53/318-698, munkanapokon 8.00-12.00

Weblap: www.ecowaxshop.hu

E-mail: info(ittakukachelye)ecowaxshop.hu

Egyéb adatok: lásd az ÁSZF-ben.

 

Adatfeldolgozás:

 

 Webáruház üzemeltetése: Unas Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Csomagküldemények: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Postai küldemények: Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Banki adatok feldolgozása: K&H Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Számviteli adatfeldolgozás: VENTUS Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2700 Cegléd, Köztársaság út 14.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk nem köteles külön adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk főtevékenysége (illatszer-nagykereskedelem) és egyéb tevékenységei jellegénél fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése nem valósul meg, nem alkalmazunk viselkedésalapú reklámokat és egyéb a rendeletben nevesített kockázati tényező sem áll fenn.

 

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2700 Cegléd, Alkotmány u. 40. címre vagy elektronikusan az ecowaxinfo(ittakukachelye)t-online.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Külföldi adattovábbítás:

Az adatkezelő részéről nem történik külföldre adattovábbítás, adatfeldolgozók -például ha nemzetközi vállaltról van szó- részéről történhet adattovábbítás, azonban ez esetben a adattovábbításnál leírt felelősségi viszonyok és a GDPR Európai Gazdasági Térségen (EGT) belülre vagy azon kívülre történő továbbítására vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, tartalma és időtartama:

 

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) A kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése

f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

 

Adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, érdekmérlegelés alapján

 

 Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a)   a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)  kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság

c)  a munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja

 

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:

A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott céges vagy személyes adatok: cégnév, székhely címe, telephely címe, küldemény kézbesítésének címe, vállalkozói adószám, vállalkozói regisztrációs szám,  e-mail cím, telefonszám, név, az érintett által megtekintett és megrendeléseikor vásárolt termékek, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

Cookie-kezelés szabályai:

A Társaság és annak webáruháza minden hasonló célú weblaphoz hasonlóan a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) vagy más néven "süti"-t helyez el. A cookie-k egy része az alapvető működéshez szüksége, míg a marketing célú cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. Utóbbi kategóriába tartoznak azon statisztikai célú cookie-k is melyek a weblap használatáról szolgáltatnak analitikai adatokat (pl hányan néztek meg egy adott termékoldalt) de a felhasználó egyedi azonosítására nem alkalmasak. Google, Facebook és más közösségi oldal belépési adataival történő belépést a webáruház adatvédelmi és biztonsági okokból nem engedélyez, Like és +1 funkció nem tiltott de a felhasználó önkéntes interakcióján alapul. A cookie-t az érintett bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa vagy a böngészőből történő kilépéskor automatikusan törölje. A weblap használata során a cookie-k engedélyezése vagy tiltása egy felugró ablakban lehetséges. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű. Az alábbi hivatkozásakra kattintna megtalálja a lrgnépszerűbb böngészők cookie beállításának menetét:

 Chrome

 Firefox

 Internet Explorer 11

 

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év, illetve online vagy írásos regisztrációkor megadott hozzájárulás esetén annak visszavonásáig. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

a)   hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)   amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)   törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)   az adat kezelésének korlátozása;

e)   a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)   bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)   tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

IV.

 Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

  

 V.

 Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

VI.

 Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti: adatkezelések nyilvántartása, adattovábbítás nyilvántartása, adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása, adatvédelmi incidensek nyilvántartása, érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása, adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása, „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása.

 

VII.

 A számítástechnikai adatok védelméről és az érintettek együttműködéséről:

Társaságunk mint adatkezelő és az adatfeldolgozók minden tőlük telhetőt megtesznek a maximális adatbiztonság érdekében. Ugyanakkor Társaságunk felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy felelős magatartással maga is hozzájárulhat az adatvédelmi incidensek elkerüléséhez. Felhasználónevét és jelszavát tartsa biztonságban, időről-időre változtassa azt meg, soha ne használjon azonos jelszót különböző honlapokon, a webáruház használatát követően lépjen ki a „Kijelentkezés” gomb használatával és böngészőjét zárja be. Számítógépe operációs rendszerét frissítse rendszeresen, alkalmazzon naprakész vírusvédelmi csomagot, védekezzen a billentéseket regisztráló keylogger–ek ellen. Ne használja honlapunkat/webáruházunkat (és általánosságban más, belépést igénylő szolgáltatást sem) ha nyilvános Wi-Fi szolgáltatással (pl. repülőtéren, étteremben stb..) kapcsolódik az internethez. Kövesse figyelemmel milyen adatvédelmi beállításokat eszközölt saját számítástechnikai eszközén és az az azon futó szoftverek beállításaiban (ezen belül különösképp böngészője beállításaiban), a böngészőben lehetőleg ne tároljon el személyes adatokat és jelszavakat, szükségtelen cookie-kat, ezek rendszeres törléséről gondoskodjon. Ha adataival vagy belépési jelszavával kapcsolatban bármilyen visszaélést vagy rendellenességet tapasztal, haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat.

 

 Kelt: Budapest, 2018. május 21.

 Ecowax Kft.